ข้อมูลผู้ให้ความเห็น

สาระสำคัญ


ดาวน์โหลด :: (ร่าง) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ……

คำนิยาม

หมวด ๑ การสนับสนุนทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

หมวด ๒ ผู้รับทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

หมวดที่ ๓ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

หมวดที่ ๔ คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

หมวดที่ ๕ การบังคับใช้สิทธิของภาครัฐ

บทเฉพาะกาล

ความคิดเห็นอื่นๆ


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-109-5432, 02-160-5432 โทรสาร : 02-160-5438 Email : info@sti.or.th