รายงานการศึกษา/สิ่งตีพิมพ์
รายวิชา การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship)
47_TH.pdf
รายวิชา กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
48_TH.pdf
ยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
46_TH.pdf
เทคโนโลยียุทธศาสตร์ สำหรับสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตประเทศไทย
45_TH.pdf