National Science Technology and Innovation Policy Office
โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม