ผู้ช่วยหัวหน้างาน /หัวหน้างานด้านพัฒนาองค์กร (Senior Organisation Development Staff)
    National Science Technology and Innovation Policy Office is searching for a Senior OD staff. This role is Bangkok based and a permanent full time opportunity. You'll be responsible for organization development, staff engagement and well-being, performance management, culture change, improvement of internal management and process.

Responsibilities:
• implement the current change strategy
• lead the annual Organisational Talent Review to drive talent acquisition, retention and development strategies
• diagnose organisation needs and translate these into practical solutions 
• lead Executive Development Programs designed to accelerate our pipeline for succession
• analyse data, create reports and presentations
• oversee organisation effectiveness and efficiency 


Desired skills:
• Project management skills to work effectively with a change/project approach
• A self-starter who can identify projects and change programmes and support the end to end process from design/ strategy through to hands on delivery.
• Adaptability to change
• Good communication and presentation skills
• Strong data analysis skill
Qualifications:
• Integrity
• Creativity and Innovation
• Staying current with external trends, best practices and innovative ideas in learning and development technologies
• Determination to overcome setbacks and obstacles
• Ability to build effective working relationships 


If you are interested in this position, please send a CV (in Thai or English) to Rungnapa at rungnapa@sti.or.th, Tel 0818071325

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.sti.or.th   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ rungnapa@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ 
กลุ่มพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
7. 
ผลคะแนน TOEIC   
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
60_TH.doc