หัวหน้างาน (บริหารงานพัสดุ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  เพศชาย/หญิง
2.  อายุ 30 ปีขึ้นไป
3.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.  มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานพัสดุไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.  มีความสามารถในการสรุปประเด็นและเขียนรายงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
6.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
7.  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 
 หน้าที่รับผิดชอบ
1.  รับผิดชอบในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การควบคุมดูแลการบริหารสัญญา
2.  รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาระบบควบคุมพัสดุของสำนักงาน และการตรวจรับ-การจ่ายพัสดุประจำปีให้มีประสิทธิภาพ
3.  จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพัสดุเพื่อให้การทำงานด้านพัสดุ มีข้อมูลที่ถูกต้อง
4.  ดำเนินการและควบคุมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้องภายในระยะเวลา/งบประมาณ/คุณสมบัติหรือรายละเอียดทางเทคนิคที่กำหนด
5.  สรรหาแหล่งขายสินค้า/บริการ พร้อมทั้งประสานงานให้ได้ข้อมูลการเสนอราคามาใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ/จ้าง
6.  เจรจาต่อรองในการจัดซื้อ/จ้าง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ
7.  ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำข้อตกลงหรือสัญญาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
8.  วิเคราะห์ปัญหา พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ รวมถึงมีความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
9.  ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่อผู้รับบริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1.  สำเนาบัตรประชาชน
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
3.  สำเนาหนังสือรับรองการศึกษา หรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด)
4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5.  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6.  สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 
การรับสมัคร
    ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครที่ www.sti.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 มาที่ งานทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14  ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือทาง e-mail : recruit@sti.or.th
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-160-5432 ต่อ 708
สวทน. และ/หรือ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ   ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของ สวทน. และ/หรือ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
59_TH.doc