ผู้ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโททางบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน หรือ การบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเงิน การบัญชี หรือประสบการณ์ทางด้าน Compliance และการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย  8  ปี หากมี       ประสบการณ์จากส่วนราชการ องค์การของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. สามารถใช้โปรกรม Microsoft Office ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะการประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. มีความเป็นธรรม และความละเอียดรอบคอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สอบทาน ตรวจสอบและควบคุมภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย         วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานให้ดำเนินตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานตลอดจน
    ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำและวางแผน รวมทั้งสามารถริเริ่มการพัฒนางานที่รับผิดชอบ
3. ติดต่อ ประสานการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สรุป ประมวลผลและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบรายงานต่อผู้บริหาร

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.sti.or.th   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708   
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
58_TH.doc