เจ้าหน้าที่สนับสนุน (พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :   
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทางด้าน Programmer
3. มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# , ASP.NET,  PHP, CSS, Java Script, HTML  
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานฐานข้อมูล  SQL , MS SQL , MySQL, PostgeSQL
5. มีความรู้พี้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows Server ระบบปฏิบัติการ Linux อย่างใดอย่างหนึ่ง
6. มีความรู้ความสามารถในการทำเว็บไซต์ Joomla  หรือ Wordpress 
7. มีความขยัน  อดทนและทนแรงกดดันในสถานการณ์ต่างๆ และมี Service mind
8. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
9. มีผลงานมานำเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10. มีความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษระดับต้น
11. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ IP Phone , CCTV , Video Conference
12. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว


หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. พัฒนา/แก้ไขระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแล ติดตั้ง แก้ไข Software, Hardware อุปกรณ์ต่อพ่วง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ 
3. ดูแลเครือข่ายและตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบต่างๆ
4. ดำเนินการสำรองข้อมูลในระบบและการกู้คืนระบบซอฟต์แวร์ของผู้ใช้
5. ดูแลระบบ Network และฐานข้อมูล
6. ดูแลระบบ Cloud และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์
7. พัฒนาระบบเว็บไซต์และฐานข้อมูล
8. ดูแลและบริการอุปกรณ์ไอทีห้องประชุมและระบบ Video Conference
9. จัดทำรายงานประจำเดือน  และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานประกอบการสมัครงาน 
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.sti.or.th   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ ecruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ กลุ่มพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708   
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
53_TH.doc