ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี ถึง 35 ปี
  2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  3.  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  4.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอื่นๆในงานที่เกี่ยวข้อง
  5.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  6.  ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
  7.  ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต้น


หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

1.  รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 
2.  จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน 
3.  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
4.  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ  และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
5.  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
6.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานประกอบการสมัครงาน :
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษา หรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6. สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร :
       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก  www.sti.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ 
กลุ่มพัฒนาองค์กร  (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708   

จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
65_TH.doc