เจ้าหน้าที่สนับสนุน ฝ่ายบริหารสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย
2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน
     การบริหารจัดการสำนักงาน การจัดซื้อ งานธุรการ หรืองานด้านการประสานงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3.  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET
     จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.  บริหารจัดการภายในสำนักงานเมืองนวัตกรรมอาหาร
2.  สนับสนุนการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเมืองนวัตกรรมอาหาร
3.  ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี การเงิน  การจัดซื้อ ธุรการทั่วไป และสารบรรณของเมืองนวัตกรรมอาหาร

(โครงการมีสัญญาระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี)

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก http://www.sti.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่

กลุ่มพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
40_TH.doc