เจ้าหน้าที่สนับสนุน / เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารการเงินและบัญชี)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี 
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4. มีความรู้ด้านบัญชีที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ สามารถตรวจสอบเอกสารและจัดทำบัญชีให้เป็นไปตาม กฏระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นผู้มีความละเอียดถี่ถ้วน ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
6. มีความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง
7. ความรู้ด้านระบบ IT ในงานบัญชี หรือสามารถเรียนรู้ระบบได้รวดเร็ว
6. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

1. จัดทำบัญชีและเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านบัญชี ตามวัตถุประสงค์
4. ให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ หลักการ ของงานการเงินและบัญชี ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
5. จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียด และข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
6. ประสานงานกับทีมงานการเงินและบัญชี เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง
7. จัดเก็บเอกสารด้านการเงินและบัญชีในระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการปฏิบัติงาน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานประกอบการสมัครงาน 

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึงวุฒิการศึกษาสูงสุด)
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

การรับสมัคร

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดจาก www.sti.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยพิมพ์หรือเขียนพร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ recruit@sti.or.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ กลุ่มพัฒนาองค์กร (งานทรัพยากรบุคคล)สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 708
จำนวน (อัตรา) : 1 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัคร
66_TH.doc