กลุ่มพัฒนาองค์กร
มณฑนรรห์ นาคศรีรุ้ง
หัวหน้างาน
img-email
Ext. 702
นิรมล เทพทวีพิทักษ์
หัวหน้างาน (สื่อสารองค์กร)
img-email
Ext. 703
สลิลวรรณ กลับประสิทธิ์
หัวหน้างาน
img-email
Ext. 709
อภิชชยา บุญเจริญ
หัวหน้างาน
img-email
Ext. 706
กีรดิต ชุ่มกลาง
หัวหน้างาน (พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ)
img-email
Ext. 713
วันเพ็ญ ศรีนวล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
img-email
Ext. 712
กานตา ทวีรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
img-email
Ext. 708
ธนกฤต อุดมพรสุข
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานพัสดุ)
img-email
Ext. 710
นพพร โภชนัดศรีฉาย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารทรัพยากรบุคคล)
img-email
Ext. 704
คมกฤช บุดดีเลิศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 705
อัญชลี สมานบุตร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 714
บุษรา มนัสสุนทร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 719
ยงยุทธ โทอิ้ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (พัฒนาระบบเครือข่ายและสารสนเทศ)
img-email
Ext. 707
รพีพัฒน์ นำนาผล
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (เลขานุการ)
img-email
Ext. 715
เมธาวี จุฒาลักษณ์ศิริบุญ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 717
เต็มศิริ บุญโต
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (บริหารการเงินและบัญชี)
img-email
Ext. 720
พัชรินทร์ นาใจ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาวุโส (สื่อสารองค์กร)
img-email
Ext. 722
ประจักษ์ วงษ์ศักดา
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (เลขานุการ)
img-email
Ext. 723
เกศแก้ว วิเศษจิตเลิศ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 724
รพีพัฒน์ ทองสมบัติ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (สื่อสารองค์กร)
img-email
Ext. 725
นางสาวรุ้งนภา ศรีโพนทอง
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานพัสดุ)
img-email
Ext. 711
อาทิตย์ สิงห์รัตน์
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (บริหารงานกฏหมาย)
img-email
Ext. 718
นายศรัณย์ ประวิง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 705
ณภัทรกัญ ทองไทย
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (บริหารงานทั่วไป)
img-email
Ext. 0