กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ปรินันท์ วรรณสว่าง
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 903
ดร.อังคาร วงษ์ดีไทย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
img-email
Ext. 304
โสภิดา ทองโสภิต
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 309
นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
img-email
Ext. 554
ศิธร กุลรดาธร
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 412
Pattarawan Charumilin
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 204
ดร.ชโลธร บุญเหลือ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 508
สุภัค วิรุฬหการุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 310
ชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 303
อัชฌา ป่านแก้ว
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 509
กิตติศักดิ์ กวีกิจมณี
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 213
ดร.พริสา ตั้งล้ำเลิศ
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 307
ณิศรา จันทรประทิน
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 306
นัยนา เปลี่ยนผัน
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 406
ทวีผล แก้วศิริ
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 217
ดร.อภิชาติ อภัยวงศ์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 316
พิรดา เตชะวิจิตร์
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 416
ดร.ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 210
พงษ์ศักดิ์ ลิมป์พรพิพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 560
สิรินยา ลิม
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 315
Oranuch Ratana
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 317
ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 562
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 219
ดร.อารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 220
Oranich Wedchaparn Ph.D.
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 302
Vipaporn Asavapisit
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 904
Sakkrapong Wannawattana
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 318
Titima Songkroh
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 572
Soontharee Namliwal
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 906
Natthinan Lalokkaew
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 417
Wasutadon Nakawiroj
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 319
Tidarat Komolwanich Ph.D.
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 221
ภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์
ผู้ประสานงานวิชาการ
img-email
Ext. 0
นางสาวดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 0