กลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
รศ.เวช วิเวก
นักยุทธศาสตร์ระดับสูง
img-email
Ext. 0
ปรินันท์ วรรณสว่าง
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 903
ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 305
ภาณิศา หาญพัฒนนันท์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 504
ดร.อังคาร วงษ์ดีไทย
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 304
โสภิดา ทองโสภิต
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 309
ศิธร กุลรดาธร
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 412
ดร.ชโลธร บุญเหลือ
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 508
มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 415
ดร.พริสา ตั้งล้ำเลิศ
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 307
ทวีผล แก้วศิริ
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 217
ดร.ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 210
ดร.สักกเวท ยอแสง
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 0
ณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว
ผู้ประสานงานวิชาการ
img-email
Ext. 0