กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม
อรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 602
ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 308
นันทรัตน์ มหาสวัสดิ์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 410
นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 554
ยุวดี อัณฑสูตร
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 604
สุภัค วิรุฬหการุญ
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 310
กิตติศักดิ์ กวีกิจมณี
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 213
ณิศรา จันทรประทิน
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 306
ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 507
อริยวัตร เสนาคุณ
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 411
ดร.อภิชาติ อภัยวงศ์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 316
พิรดา เตชะวิจิตร์
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 416
สิรินยา ลิม
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 315
ดร.อรพรรณ เวียรชัย
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 219
ดร.อัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 563
ดร.พรรณทิกา ตระกูลสถิตย์มั่น
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 564
ดร.ชนิดา แสนสะอาด
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 0