กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม
รศ.เวช วิเวก
นักยุทธศาสตร์ระดับสูง
img-email
Ext. 0
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ
นักยุทธศาสตร์
img-email
Ext. 401
ดร.ศรีฉัตรา ไชยวงค์วิลาน
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
img-email
Ext. 308
ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
img-email
Ext. 305
สลิลวรรณ กลับประสิทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 709
ภาณิศา หาญพัฒนนันท์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 504
มหัทธน พฤทธิ์ขจรชัย
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 415
Pasapong Areerak
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 405
ภัทรธิรา เกื้อกิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 214
Chanida Sansaard, Ph.D.
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 565
Pattrayut Poonrit
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 570
Norachai Rungsivichitprapa
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 568
Rinrapee Ngamsang
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 569
Komsit Wisitrassameewong, Ph.D.
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 563
Anont Tanaset
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 503