กลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานใหม่
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ
นักยุทธศาสตร์
img-email
Ext. 401
ภัทรวรรณ จารุมิลินท
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 204
วาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 409
มนันยา ชุณหวุฒิยานนท์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 561
ชลิสา ไชยพัฒนะพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 303
อัชฌา ป่านแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 509
ภัทรธิรา เกื้อกิ้ม
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 214
นัยนา เปลี่ยนผัน
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 406
ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 557
พงษ์ศักดิ์ ลิมป์พรพิพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 560
ดร.ปราณปรียา ศรีวรรณวิทย์ ลุนด์แบร์ย
นักพัฒนานโยบาย
img-email
Ext. 562
ดร.อารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 220
อานนท์ ตานะเศรษฐ
ผู้ประสานงานวิชาการ
img-email
Ext. 0
วสุธาดล นาควิโรจน์
ผู้ประสานงานวิชาการ
img-email
Ext. 0
ภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์
ผู้ประสานงานวิชาการ
img-email
Ext. 0