กลุ่มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานใหม่
สุธีรา อาจเจริญ
ผู้จัดการโครงการ
img-email
Ext. 123
มนันยา ชุณหวุฒิยานนท์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 561
ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 507
ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
img-email
Ext. 557
นัฐฐยา วงษ์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
img-email
Ext. 123
มนัสวี เรืองเดช
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
img-email
Ext. 123
โชติกา หนูทอง
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
img-email
Ext. 123
กมลลักษณ์ มาสำโรง
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
img-email
Ext. 123
นางสาววณิชชา เรืองปราชญ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
img-email
Ext. 123
นายธนายุทธ์ จิรัฐพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
img-email
Ext. 566
นางสาวพัชรีรัตน์ อินทร์แสง
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
img-email
Ext. 123
นายมารุต ใจหลัก
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
img-email
Ext. 123
กวิสรา สุขสุเมฆ
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การตลาด และบริการสนับสนุน
img-email
Ext. 0