การหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้ Internet of Things (IoT) Platform สำหรับประเทศไทย

12 มกราคม 2561  

(11 มกราคม พ.ศ. 2561) รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) และ รศ.เวช วิเวก นักยุทธศาสตร์ระดับสูง ในกลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สวทน. ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้ Internet of Things (IoT) Platform ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีผู้เชี่ยวชาญ อาทิ รศ.ดร.วรา วราวิทย์ และ ผศ.คทาเทพ สวัสดิพิศาล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งผู้ประกอบการที่มาร่วมการจัดงาน การประชันทักษะด้านระบบสมองฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 (TESA Top Gun Rally 2018) ที่จัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมหารือในครั้งนี้ มาร่วมหารือแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการพัฒนา Technology Platform โดยเฉพาะ Digital Platform อาทิ Internet of Things (IoT) Platform ที่สามารถนำมาใช้เพื่อการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศได้ โดยมุ่งเน้นการปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Transformation และการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่ “อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)” โดยใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลสนับสนุนกระบวนการผลิต (Digitization of Production Technology) 


ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวนอกจากจะให้ความสำคัญกับความเข้าใจและการเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่ที่ประชุมให้ความสำคัญ และเห็นว่าต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การเตรียมบุคลากรซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนา ที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อใช้ในการพัฒนากำลังคน ดังนั้น การหารือในครั้งนี้ จึงเป็นเวทีที่จะนำไปสู่การวางแผนการสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกันเพื่อมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนา Internet of Things (IoT) Solution Platform ที่สามารถใช้งานในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ