สวทน. จับมือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการ STEM Lab

7 สิงหาคม 2560  

    
การพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ยกระดับคุณภาพสังคมให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้มีความรู้ มีวิจารณญาณ ใช้หลักเหตุผลและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิต สามารถประกอบอาชีพ มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ต้องอาศัยกำลังคนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่ง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนในระยะยาว หากประเทศขาดความพร้อมและความเพียงพอในด้านกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ไม่ว่าจะลงทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปมากมายเพียงใด ก็จะไม่สามารถพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพได้
      
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการนำร่องเพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนากำลังคน “โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEM Lab” ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นโครงการนำร่องการพัฒนานโยบาย การเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเน้นให้เยาวชนได้มีวิถีการเรียนเพื่อการลงมือสร้างงานด้วยเครื่องมือในยุค 4.0 เช่น เครื่องตัดเลเซอร์ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องมือวัดต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่ง STEM Lab มีความสามารถในการสร้างโครงงานตั้งแต่การขึ้นต้นแบบง่าย ๆ ไปจนกระทั่งการสร้างดาวเทียมต้นแบบขนาดเล็กได้ โดยได้เริ่มนำร่อง 2 แห่งแรกที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี และชลบุรี และจะขยายต่อไปที่วิทยาลัยอื่นๆ
      
STEM Lab มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดในเชิงวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ ได้มีการจัดอบรมครู อาจารย์ ของทั้ง 2 โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดห้อง STEM Lab ให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนอื่นๆ สามารถนำต้นแบบไปพัฒนาขยายผลต่อไปได้
โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้าน STEM ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในระบบการศึกษาและในตลาดแรงงาน ให้มีจำนวนและคุณภาพเพียงพอเพื่อรองรับกับการพัฒนาประเทศ อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
สนใจโครงการติดต่อเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 416 (พิรดา) Email: pirada@sti.or.th
ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02160 5432 ต่อ 703  (นิรมล) Email: pr@sti.or.th