ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 มีนาคม 2560  

ดร.กิติพงค์ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis ที่ สวทน. เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ดร.สมคิด ได้ให้ความสนใจโครงการ Food Innopolis เป็นอย่างมาก พร้อมแสดงความชื่นชมในผลงานและความก้าวหน้าของโครงการที่มีอย่างต่อเนื่อง

 
รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทย์ฯ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ
 

 
พร้อมกันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้มีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการหลักของรัฐบาล ซึ่ง วท.รับผิดชอบขับเคลื่อน ประกอบไปด้วย โครงการ การพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation museum ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการ Food Innopolis ของ สวทน. โครงการ Start up ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และ โครงการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) โดย รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของทุก ๆ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่จะนำคณะ เข้าหารือ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ เพื่อกำชับและลงลึกในรายละเอียดของแต่ละโครงการ
 

 
โดยเฉพาะโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis นั้น ดร.สมคิด ให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยแสดงความชื่นชม ที่ได้ดำเนินงาน ที่มีผลงานและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้แจ้งให้สังคมทราบเป็นระยะ เพื่อชักจูง นักลงทุน ตลอดจนผู้สนใจทั้งรูปแบบของ สตารฺ์ทอัพ เอสเอ็มอี ให้ขยายผลไปทั่วประเทศ