คณะกรรมการบริหาร สวทน.
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองประธานกรรมการ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)
กรรมการ
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการ
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
นายพสุ โลหารชุน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ดร.วิไลพร เจตนจันทร์
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
นายสักกฉัฐ ศิวบวร
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
เลขาธิการ สวทน.
กรรมการและเลขานุการ
รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ