วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมร่วม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนภูมิแสดงความเชื่อโยงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ 2558 และยุทธศาสตร์ วท.
ยุทธศาสตร์ วท. สำหรับจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558
image